Algemene Voorwaarden

Inleiding

De algemene voorwaarden (AV) bepalen de kooprelatie tussen de gebruiker van deze site, hierna genoemd "u", en AENO, hierna genoemd als "wij", "e-Shop" of "AENO" - het bedrijf met het hoofdkantoor gevestigd op Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Deze AV hebben als doel uw rechten als gewaardeerde klant en de rechten van AENO te beschermen. Door uw bestelling te plaatsen, gaat u een bindende contractuele verplichting aan met de e-Shop en accepteert u de hieronder uiteengezette algemene voorwaarden.

Productinformatie

AENO zorgt ervoor dat informatie over de belangrijkste kenmerken van onze producten op internet wordt geplaatst, vooral met betrekking tot technische beschrijvingen van onze partners en leveranciers, en foto's die producten illustreren.

Garantie en after-sales service procedures

De meeste producten vallen onder garanties die rechtstreeks door de respectieve fabrikanten worden geleverd. Raadpleeg de juiste brochure of garantiekaart die bij het product is ingesloten om de voorwaarden van de garantie van de fabrikant en het dichtstbijzijnde servicecentrum te achterhalen. Bovendien staan onze geautoriseerde servicecentra in de landen waar we leveren altijd klaar om te helpen.

Wettelijke garanties

Onafhankelijk van de door de fabrikant verstrekte garantie op producten, vallen alle aan u aangeboden producten onder een wettelijke garantie met betrekking tot productconformiteit en verborgen gebreken, zoals uiteengezet in de consumentenbeschermingswetten die van kracht zijn in het land waar uw product wordt geleverd.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Bepaalde functies of diensten die worden aangeboden op of via de e-Shop kunnen vereisen dat je een account opent (inclusief het instellen van een ID en wachtwoord). Je bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de informatie die je voor je account hebt, inclusief je wachtwoord, en voor alle activiteit die onder je account plaatsvindt als gevolg van het niet veilig en vertrouwelijk houden van deze informatie. Je gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. Je kan aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij of andere gebruikers van de site lijden als gevolg van het gebruik van je ID, wachtwoord of account door iemand anders als gevolg van het niet veilig en vertrouwelijk houden van je accountinformatie.

Je mag op geen enkel moment de ID, het wachtwoord of account van iemand anders gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de houder van die ID, het wachtwoord of account. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze verplichtingen.

Elke persoonlijke informatie of factureringsinformatie die je aan AENO verstrekt, zal worden gebruikt en bewaard in overeenstemming met het Privacybeleid van AENO. Het Privacybeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

Abonnementen

De Diensten en bepaalde Apps kunnen je toestaan om toegang tot Content of diensten op een abonnementsbasis te kopen (Betaalde Abonnementen"). Betaalde Abonnementen worden automatisch verlengd tot ze worden geannuleerd in de mobiele app AENO: Building Management System. We zullen je op de hoogte stellen als de prijs van een Betaald Abonnement stijgt en indien nodig, jouw toestemming vragen om door te gaan. Je wordt niet meer dan 24 uur voor aanvang van de laatste Betaalde Abonnementsperiode in rekening gebracht. Als we om welke reden dan ook je betaalmethode niet kunnen belasten (zoals vervallen of onvoldoende middelen), en je het Betaalde Abonnement niet hebt geannuleerd, blijf je verantwoordelijk voor eventueel ongeïnde bedragen, en zullen we proberen de betaalmethode te belasten zoals je jouw betaalmethode informatie kunt bijwerken. Dit kan leiden tot een wijziging van het begin van je volgende Betaalde Abonnementsperiode en kan de datum wijzigen waarop je per periode wordt gefactureerd. Bepaalde Betaalde Abonnementen kunnen een gratis proefperiode aanbieden voordat je betaalmethode wordt belast. Als je besluit om je uit te schrijven voor een Betaald Abonnement voordat we je betaalmethode beginnen te belasten, annuleer dan het abonnement voordat de gratis proefperiode eindigt.

Privacybeleid

Zie ons privacybeleid voor details over hoe persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld en mogelijk wordt verwerkt of gedeeld met anderen. U vindt het volledige online privacybeleid.

Bovendien erkent en stemt u ermee in dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat elk bericht of informatie die u naar AENO stuurt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, zelfs als er een speciale melding is dat een bepaalde transmissie (bijvoorbeeld creditcardgegevens) is versleuteld.

>Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van Cyprus, ongeacht de conflicten van rechtsbeginselen.

Een rechtbank kan vinden dat sommige bepalingen van dit contract niet afdwingbaar zijn. Als dit gebeurt, blijven de resterende bepalingen van de overeenkomst van kracht. AENO zal de getroffen bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die het beoogde doel bereiken, maar die in uw land kunnen worden afgedwongen.

U en AENO stemmen in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Limassol, Cyprus voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst. Als u een claim indient onder uw contract met AENO, zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, moet u dit doen binnen een jaar na de datum waarop de oorzaak van de vordering ontstaat. Als u dit niet doet, wordt uw claim uitgesloten.

Aansprakelijkheidsbeperking

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN, VOOR ZOVER ALS DE WET TOELAAT, ONAFHANKELIJK VAN DE VORM VAN DE ACTIE, OF HET NU GAAT OM CONTRACTEN, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, DAT IN GEEN GEVAL AENO OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, INCLUSIEF HAAR RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, AAN U OF EEN ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE VERLIES, SCHADE, KOSTEN, UITGAVEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK ("VERLIES") DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DE BESCHIKBAARHEID, HET GEBRUIK, HET VERTROUWEN OP, OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GUARDIAN SITE TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF (ZONDER BEPERKING):

  1. SCHADEVERGOEDING VOOR ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJF EN ANDERE WINSTEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S, KOSTEN VAN VERVANGING VAN APPARATUUR OF SOFTWARE OF VERLIES VAN RECORDS, INFORMATIE OF GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN GOEDE NAAM, VERLIES VAN KLANTEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN REPUTATIE, VERLIES VAN KAPITAAL, DOWNTIME KOSTEN, VERLIES ONDER OF IN RELATIE TOT ENIG ANDER CONTRACT, OF VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN OF VOORDELEN;
  2. ENIG INDIRECT, SPECIAAL, VOORBEELDIG, STRAFRECHTELIJK, INCIDENTEEL OF GEVOLGSCHADE; OF
  3. ENIG VERLIES TOE TE SCHRIJVEN AAN FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE GUARDIAN SITE. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING ALS AENO GEWAARSCHUWD IS VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES.

OMDAT SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN VERLIEZEN NIET TOELATEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AENO IN DERGELIJKE STATEN OF JURISDICTIES WORDEN BEPERKT TOT DE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN (WAARDOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AENO VOOR JOU WORDT MINIMALISEERD TOT HET LAAGSTE BEDRAG DAT DOOR DE TOEPASSELIJKE WET WORDT TOEGESTAAN).

Daarnaast erkent en stemt de klant hierbij in dat de producten en mobiele applicatie van het bedrijf (inclusief toekomstige software en hardware van het bedrijf die onder licentie of anderszins worden ontwikkeld of verkocht) niet bedoeld zijn voor noodsituaties en niet gebruikt kunnen worden als brandblusapparatuur en/of voor noodgevallen, waaronder maar niet beperkt tot branden, overstromingen, gaslekkages of explosies, inbraak en diefstal, evenals natuurrampen en andere overmacht omstandigheden die leiden tot schade en/of verliezen die door de klant zijn opgelopen of aan hun onroerend goed, persoonlijke eigendommen en/of andere producten, apparaten, persoonlijke gegevens en privacy worden veroorzaakt.

Intellectuele eigendom

De website en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van AENO en worden beschermd door internationale auteursrecht-, handelsmerk-, octrooi-, bedrijfsgeheim- en andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten.

Toepassing

De app is beschikbaar voor persoonlijk gebruik. De App mag niet worden gebruikt voor enig commercieel doel of voor enig illegaal of ongeoorloofd doel. Bij het gebruik van de App moet u zich houden aan alle toepasselijke EU-wetten en aan alle toepasselijke internationale wetten, inclusief de lokale wetten in uw land van verblijf (samen aangeduid als "Toepasselijke wetten").

U stemt ermee in dat u bij het gebruik van de App zich zult houden aan alle Toepasselijke wetten en deze Voorwaarden. In het bijzonder, maar zonder beperking, gaat u ermee akkoord om niet:

  1. De App op een onwettige manier te gebruiken of op een manier die illegale activiteit bevordert of aanmoedigt, inclusief (zonder beperking) inbreuk op auteursrechten; of
  2. Proberen ongeoorloofde toegang tot de App of enige netwerken, servers of computersystemen die verbonden zijn met de App te verkrijgen; of
  3. Een deel van de App te wijzigen, aan te passen, te vertalen of om te keren of enig deel van de pagina's die deel uitmaken van de App opnieuw te formatteren of te framen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden of door de wet.

Alle inhoud en diensten in of beschikbaar via de App worden geleverd op een 'as is' en 'zoals beschikbaar'-basis en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, behalve zoals mogelijk geïmpliceerd door de wet en niet in staat zijn tot uitsluiting, met betrekking tot de App of de inhoud ervan.

Voor zover toegestaan door de wet, sluit AENO uit en maakt geen enkele vertegenwoordiging, garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, toegankelijkheid, geschiktheid, veiligheid, beveiliging, betrouwbaarheid of enig ander aspect van:

  1. Elk materiaal en/of informatie in de App.
  2. De prestaties en beschikbaarheid van de App.
  3. Het verlies, de schade, de corruptie of de degradatie van enige data of ander materiaal als gevolg van het gebruik van de App.

We zijn niet verantwoordelijk voor de advertenties die in de App staan. Als je instemt met de aankoop van goederen en/of diensten van een derde partij die adverteert in de App, doe je dat op eigen risico. De adverteerder, niet AENO, is verantwoordelijk voor dergelijke goederen en/of diensten en als je vragen of klachten hebt met betrekking tot deze, is jouw enige verhaalsrecht tegen de adverteerder.

AENO zal je persoonlijke informatie alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Door de App te gebruiken, erken je en ga je akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid en deze algemene voorwaarden.

De App kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. AENO kan sommige van deze links monetariseren via het gebruik van affiliate programma's van derden. Ondanks dergelijke affiliate programma's heeft AENO geen invloed of controle over dergelijke websites van derden en is het, tenzij anders vermeld, niet verantwoordelijk voor en onderschrijft het geen websites van derden of hun beschikbaarheid of inhoud.

Het auteursrecht op al het materiaal dat in de App wordt vermeld of beschikbaar is, inclusief alle informatie, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen en videoboodschappen, de selectie en rangschikking daarvan, en alle broncode, softwarecompilaties en ander materiaal (het Materiaal) is eigendom van AENO of zijn groepsbedrijven of is in licentie gegeven aan AENO.
Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt extracten van het Materiaal bekijken, printen of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik, maar u mag het Materiaal niet kopiëren, bewerken, wijzigen, reproduceren, publiceren, weergeven, distribueren, opslaan, verzenden, commercieel exploiteren, verspreiden in welke vorm dan ook of het Materiaal gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van AENO.

De handelsmerken, dienstmerken en logo's (Handelsmerken) die in of op de App worden weergegeven, zijn eigendom van AENO of zijn groepsbedrijven of van derde partij partners van AENO. U mag de Handelsmerken niet gebruiken, kopiëren, bewerken, wijzigen, reproduceren, publiceren, weergeven, distribueren, opslaan, verzenden, commercieel exploiteren of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AENO of het relevante groepsbedrijf of de relevante derde partij partner van AENO.