Terminy i warunki

Wstęp

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) regulują stosunki zakupowe pomiędzy Użytkownikiem tej strony, zwanym dalej “Tobą”, a AENO, zwanym dalej “nami”, “e-Shop” lub “AENO” – spółką z siedzibą przy Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cypr. Niniejsze OWU mają na celu ochronę Twoich praw jako naszego cenionego klienta, jak również praw AENO. Składając zamówienie, podejmujesz wiążące zobowiązania umowne z e-Sklepem i akceptujesz poniższe warunki.

Informacje o produkcie

AENO dokłada wszelkich starań, aby zamieszczać w Internecie informacje o głównych cechach naszych produktów, szczególnie w zakresie opisów technicznych pochodzących od naszych partnerów i dostawców oraz zdjęć ilustrujących produkty.

Procedury gwarancji i serwisu posprzedażowego

Większość produktów jest objęta gwarancjami udzielanymi bezpośrednio przez odpowiednich producentów. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ulotką lub kartą gwarancyjną dołączoną do produktu, aby poznać warunki gwarancji producenta i najbliższy punkt serwisowy. Ponadto nasze autoryzowane centra serwisowe w krajach, do których realizujemy dostawy, są zawsze gotowe do pomocy.

Gwarancje prawne

Niezależnie od gwarancji producenta dołączonej do produktów, wszystkie oferowane Państwu produkty objęte są gwarancją prawną dotyczącą zgodności produktu i wad ukrytych, zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów obowiązującymi w kraju, w którym dostarczany jest produkt.

Konta, hasła i bezpieczeństwo

Niektóre funkcje lub usługi oferowane w e-Sklepie lub za jego pośrednictwem mogą wymagać założenia konta użytkownika (w tym ustanowienia identyfikatora i hasła). Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji, które są przechowywane na jego koncie, w tym hasła, oraz wszelkie działania podejmowane na jego koncie. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania bezpieczeństwa i poufności oraz zawartych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub hasła, lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez nas lub innego użytkownika lub odwiedzającego stronę, które mogą zostać spowodowane poprzez użycie przez kogoś innego Twojego identyfikatora, hasła lub konta w wyniku niezachowania przez Użytkownika bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących własnego konta.

Nigdy nie można korzystać z cudzego identyfikatora, hasła lub konta bez wyraźnego pozwolenia i zgody posiadacza danego identyfikatora, hasła lub konta. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych obowiązków przez użytkownika.

Wszelkie dane osobowe lub informacje rozliczeniowe przekazane AENO będą wykorzystywane i przechowywane zgodnie z Polityką Prywatności AENO. Polityka Prywatności stanowi część niniejszego Regulaminu.

Subskrypcje

Usługi oraz niektóre Aplikacje mogą umożliwiać Użytkownikowi zakup dostępu do Treści lub usług na zasadzie subskrypcji (“Płatne subskrypcje”). Płatne Subskrypcje odnawiają się automatycznie do momentu ich anulowania w aplikacji mobilnej AENO: System Zarządzania Budynkiem. Powiadomimy Cię, jeśli cena Płatnej Subskrypcji wzrośnie i jeśli będzie to wymagane, zwrócimy się do Ciebie o zgodę na kontynuację. Opłata zostanie pobrana nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem ostatniego okresu Płatnej Subskrypcji. Jeśli nie będziemy mogli obciążyć metody płatności użytkownika z jakiegokolwiek powodu (np. wygaśnięcia lub niewystarczających środków), a Użytkownik nie anulował Płatnej Subskrypcji, pozostanie on odpowiedzialny za wszelkie niezapłacone kwoty w czasie gdy my podejmiemy próbę obciążenia wybraną wcześniej przez Użytkownika metodą płatności, podczas gdy Użytkownik będzie próbował zaktualizować informację o metodzie płatności. Może to spowodować zmianę początku kolejnego okresu naliczania Płatnej Subskrypcji oraz zmianę daty, w której Użytkownik jest rozliczany za każdy okres. Niektóre płatne subskrypcje mogą oferować bezpłatny okres próbny przed obciążeniem metody płatności. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z Płatnej Subskrypcji zanim zaczniemy obciążać Twoją metodę płatności, anuluj subskrypcję przed zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego.

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób gromadzone są dane osobowe, które mogą być przetwarzane lub udostępniane innym podmiotom. Znajdziesz tu (kliknięcie w link?) pełną Politykę Prywatności online.

Ponadto, korzystając z tej strony, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się iż transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne ani bezpieczne. Użytkownik rozumie, że wszelkie wiadomości lub informacje wysyłane do AENO mogą zostać odczytane lub przechwycone przez inne osoby, nawet jeśli istnieje specjalna informacja, że dana transmisja (na przykład informacje o karcie kredytowej) jest szyfrowana.

>Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega prawu cypryjskiemu, niezależnie od zasad kolizji praw.

Sąd może uznać, że niektóre z postanowień tej umowy są niewykonalne. Jeśli tak się stanie, pozostałe postanowienia umowy będą nadal obowiązywać. AENO zastąpi naruszone postanowienia nowymi, które osiągną zamierzony cel oraz które będą mogły być egzekwowane w Twoim kraju.

Użytkownik i AENO wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Limassol na Cyprze dla wszystkich sporów wynikających lub związanych z niniejszą umową. W przypadku wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z umowy zawartej z AENO, określonymi w niniejszym Regulaminie, należy to uczynić w ciągu jednego roku od daty powstania przyczyny powództwa. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje roszczenie ulegnie przedawnieniu.

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W RAMACH UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, W ŻADNYM WYPADKU AENO LUB JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JEJ ODPOWIEDNI URZĘDNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, NASTĘPCY I CESJONARIUSZE, NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE STRATY, SZKODY, KOSZTY, WYDATKI LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ("STRATA") WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z LUB W ZWIĄZKU Z DOSTĘPNOŚCIĄ, WYKORZYSTANIEM, POLEGANIEM NA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY OPIEKUNÓW (BEZ OGRANICZEŃ).

  1. ODSZKODOWAŃ ZA PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INNYCH, UTRATĘ PROGRAMÓW, KOSZT WYMIANY SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA LUB UTRATĘ ZAPISÓW, INFORMACJI LUB DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DANYCH, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ KLIENTÓW, UTRATĘ LUB USZKODZENIE REPUTACJI, UTRATĘ KAPITAŁU, KOSZTY PRZESTOJU, STRATĘ NA PODSTAWIE LUB W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK INNĄ UMOWĄ LUB UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI LUB KORZYŚCI.
  2. WSZELKIE STRATY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE.
  3. WSZELKIE STRATY WYNIKAJĄCE Z BŁĘDÓW, POMINIĘĆ LUB INNYCH NIEŚCISŁOŚCI W WITRYNIE. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W TEJ SEKCJI MA ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI AENO ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY.

Z uwagi na fakt, że niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za poszczególne rodzaje strat, w takich państwach lub jurysdykcjach odpowiedzialność AENO będzie ograniczona do zakresu dozwolonego przez prawo (tym samym ograniczając odpowiedzialność AENO wobec Użytkownika do najniższej kwoty, na jaką pozwala obowiązujące prawo).

Ponadto, Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Produkty Spółki i Aplikacja Mobilna (w tym wszelkie przyszłe oprogramowanie i sprzęt Spółki opracowywane lub sprzedawane na podstawie licencji lub w inny sposób) nie są przeznaczone do reagowania w sytuacjach kryzysowych i nie mogą być używane jako sprzęt gaśniczy i / lub do interwencji w sytuacjach kryzysowych, w tym, ale nie tylko, pożarów, powodzi, wycieków gazu lub eksplozji, włamań i kradzieży a także klęsk żywiołowych i innych okoliczności siły wyższej prowadzących do szkód i / lub strat poniesionych przez Klienta lub spowodowanych w jego majątku, własności osobistej i / lub innych produktach, urządzeniach, danych osobowych i prywatności.

Własność intelektualna

Strona oraz jej oryginalna zawartość, cechy i funkcjonalność są własnością AENO oraz są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności.

Aplikacja

Aplikacja jest dostępna do użytku osobistego. Aplikacji nie wolno wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych ani do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych. Korzystając z Aplikacji Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa UE oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego, w tym przepisów prawa lokalnego kraju zamieszkania Użytkownika (łącznie zwanych "Obowiązującymi Przepisami").

Użytkownik zobowiązuje się, że korzystając z Aplikacji będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszych Warunków. W szczególności, ale bez ograniczeń, użytkownik zobowiązuje się:

  1. Nie korzystać z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub w sposób, który promuje lub zachęca do nielegalnej działalności, w tym (bez ograniczeń) do naruszania praw autorskich.
  2. Lub próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Aplikacji lub jakichkolwiek sieci, serwerów i systemów komputerowych podłączonych do Aplikacji.
  3. Zabroniona jest modyfikacja, adaptacja, tłumaczenie lub inżynieria wsteczna jakiejkolwiek części Aplikacji lub zmiana formatu lub ramek jakiejkolwiek części stron składających się na Aplikację z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez niniejsze warunki i prawo.

Wszystkie treści i usługi w Aplikacji lub dostępne za jej pośrednictwem, są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, z wyjątkiem tych, które mogą być dorozumiane przez ustawę i nie mogą być wyłączone, w odniesieniu do Aplikacji lub jej treści.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, AENO: Wyklucza i nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w odniesieniu do treści, dokładności, kompletności, dostępności, stosowności, bezpieczeństwa, niezawodności lub jakiegokolwiek innego aspektu:

  1. Wszelkie materiały i / lub informacje zawarte we Wniosku.
  2. Wydajność i dostępność Aplikacji.
  3. Utrata, uszkodzenie, korupcja lub degradacja jakichkolwiek danych lub innych materiałów w wyniku korzystania z Aplikacji.

Nie odpowiadamy za ogłoszenia zawarte w aplikacji. Jeżeli Użytkownik zgadza się na zakup towarów i / lub usług od osób trzecich, które reklamują się w Aplikacji, czyni to na własne ryzyko. Reklamodawca, a nie AENO, jest odpowiedzialny za takie towary i / lub usługi. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub skargi w odniesieniu do nich, jedynym środkiem odwoławczym jest reklamodawca.

AENO będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności. Korzystając z Aplikacji, użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki naszej polityki prywatności oraz niniejszy Regulamin.

Aplikacja może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. AENO może zarabiać na niektórych z tych linków poprzez wykorzystanie programów partnerskich osób trzecich. Niezależnie od takich programów partnerskich, AENO nie ma żadnego wpływu ani kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i o ile nie stwierdzono inaczej, nie jest odpowiedzialna za strony internetowe osób trzecich, ich dostępność lub zawartość i nie jest popierana przez AENO.

Prawa autorskie do wszystkich materiałów zawartych w Aplikacji lub dostępnych za jej pośrednictwem, w tym do wszystkich informacji, danych, tekstów, muzyki, dźwięku, zdjęć, grafik i przekazów wideo, ich wyboru i rozmieszczenia a także do wszystkich kodów źródłowych, kompilacji oprogramowania i innych materiałów (Materiały) są własnością AENO lub spółek z jej grupy lub są przez nie licencjonowane.
Wszelkie prawa są zastrzeżone. Użytkownik może przeglądać, drukować lub pobierać fragmenty materiału na własny użytek, ale nie może w inny sposób kopiować, edytować, zmieniać, reprodukować, publikować, wyświetlać, dystrybuować, przechowywać, przesyłać, wykorzystywać komercyjnie. Użytkownik nie może rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie ani wykorzystywać materiału bez wyraźnej zgody AENO.

Znaki towarowe, znaki usługowe i logo (Znaki Towarowe) zawarte w Aplikacji lub na niej są własnością AENO lub spółek należących do grupy lub partnerów AENO będących osobami trzecimi. Użytkownik nie może używać, kopiować, edytować, zmieniać, reprodukować, publikować, wyświetlać, dystrybuować, przechowywać, transmitować, wykorzystywać komercyjnie ani rozpowszechniać Znaków Towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody AENO lub odpowiedniej spółki z grupy lub odpowiedniego partnera AENO będącego osobą trzecią.