Warunki i postanowienia

Wprowadzenie

Ogólne warunki (T&Cs) regulują stosunki zakupowe między Użytkownikiem tej witryny, zwanym dalej „ty”, a firmą AENO, zwaną dalej „my”, „e-Sklep”; lub „AENO” – firma z siedzibą przy ulicy Kolonakiou 43, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol. Niniejsze Warunki mają na celu ochronę Twoich praw jako cenionego klienta, a także praw AENO. Składając zamówienie, dochodzisz do wiążących zobowiązań umownych z e-Sklepem i akceptujesz warunki określone poniżej.

Informacje o produkcie

AENO przywiązuje dużą wagę do umieszczania informacji online w odniesieniu do podstawowych cech naszych produktów, w szczególności w odniesieniu do opisów technicznych pochodzących od naszych partnerów i dostawców oraz zdjęć ilustrujących produkty.

Procedury gwarancyjne i posprzedażowe

Większość produktów posiada gwarancję oferowaną bezpośrednio przez odpowiednich producentów. Zapoznaj się z odpowiednią ulotką lub kartą gwarancyjną dołączoną do produktu, aby dowiedzieć się o warunkach gwarancji producenta i najbliższym centrum serwisowym. Ponadto nasze autoryzowane centra serwisowe w krajach, do których realizujemy dostawy, służą pomocą.

Gwarancje prawne

Niezależnie od gwarancji producenta dostarczonej z produktami, wszystkie oferowane produkty są objęte gwarancją prawną dotyczącą zgodności produktu i ukrytych wad, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów obowiązującymi w kraju dostawy produktu.

Konta, hasła i zabezpieczenia

Niektóre funkcje lub usługi oferowane w sklepie internetowym lub za jego pośrednictwem mogą wymagać otwarcia konta (w tym ustawienia identyfikatora i hasła). Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji, które przechowujesz na swoim koncie, w tym hasła, oraz za wszelką aktywność, która ma miejsce na Twoim koncie w wyniku niezachowania tych informacji w sposób bezpieczny i poufny. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub hasła lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez nas lub jakiegokolwiek innego użytkownika lub odwiedzającego witrynę z powodu użycia przez inną osobę Twojego identyfikatora, hasła lub konta w wyniku niezachowania bezpieczeństwa i poufności informacji o koncie.

Użytkownikowi nie wolno w żadnym momencie używać identyfikatora, hasła ani konta innej osoby bez wyraźnej zgody i zgody właściciela tego identyfikatora, hasła lub konta. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zobowiązań.

Wszelkie dane osobowe lub informacje rozliczeniowe, które przekazujesz AENO, będą wykorzystywane i przechowywane zgodnie z Polityką prywatności AENO. Polityka prywatności stanowi część niniejszych Warunków.

Subskrypcje

Usługi i niektóre Aplikacje mogą umożliwiać użytkownikowi zakup dostępu do Treści lub usług na zasadzie subskrypcji („Płatne subskrypcje”). Płatne subskrypcje odnawiają się automatycznie do momentu ich anulowania w aplikacji mobilnej AENO: Building Management System. Powiadomimy Cię, jeśli cena Płatnej Subskrypcji wzrośnie i jeśli będzie to konieczne, poprosimy Cię o zgodę na kontynuowanie. Opłata zostanie naliczona nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem ostatniego okresu płatnej subskrypcji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możemy obciążyć Twojej metody płatności (takiej jak wygaśnięcie lub niewystarczające środki), a Ty nie anulowałeś Płatnej subskrypcji, pozostajesz odpowiedzialny za wszelkie nieodebrane kwoty, a my spróbujemy obciążyć metodę płatności, ponieważ możesz zaktualizować swoje informacje o metodzie płatności. Może to skutkować zmianą początku następnego okresu płatnej subskrypcji i może zmienić datę wystawienia rachunku za każdy okres. Niektóre płatne subskrypcje mogą oferować bezpłatny okres próbny przed obciążeniem metody płatności. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji płatnej, zanim zaczniemy pobierać opłaty z Twojej metody płatności, anuluj subskrypcję przed zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego.

Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje umożliwiające identyfikację osób są gromadzone i mogą być przetwarzane lub udostępniane innym. Znajdziesz pełną internetową Politykę prywatności.

Ponadto, korzystając z tej witryny, potwierdzasz i zgadzasz się, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne ani bezpieczne. Rozumiesz, że wszelkie wiadomości lub informacje, które wysyłasz do AENO, mogą zostać odczytane lub przechwycone przez inne osoby, nawet jeśli jest specjalne powiadomienie, że dana transmisja (na przykład informacje o karcie kredytowej) jest zaszyfrowana.

>Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu Cypru, niezależnie od norm kolizyjnych.

Sąd może uznać, że niektóre postanowienia tej umowy są niewykonalne. W takim przypadku pozostałe postanowienia umowy będą nadal obowiązywać. AENO zastąpi zmienione przepisy nowymi przepisami, które osiągną zamierzony cel, ale które można egzekwować w Twoim kraju.

Ty i AENO zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów w Limassol na Cyprze dla wszystkich sporów wynikających z lub związanych z niniejszą umową. Jeśli złożysz roszczenie na podstawie umowy z AENO, jak określono w niniejszych Warunkach, musisz to zrobić w ciągu jednego roku od daty powstania przyczyny roszczenia. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje roszczenie zostanie przedawnione.

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY W KONTRAKCIE, CZYNIE CZYNNYM (W TYM ZANIEDBANIACH) ANI W ŻADNYM PRZYPADKU AEN ANI ANI SPÓŁKI ZWIĄZANE NIE BĘDĄ , ICH ODPOWIEDZIALNI KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, NASTĘPCY I CESJONARIUSZE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ STRONY ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE STRATY, SZKODY, KOSZTY, WYDATKI LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU („STRATY”) WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z DOSTĘPNOŚCIĄ, KORZYSTANIEM, POLEGANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY GUARDIAN, W TYM (BEZ OGRANICZEŃ):

  1. SZKODY Z TYTUŁU PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I INNYCH ZYSKÓW, UTRATA PROGRAMÓW, KOSZTY WYMIANY SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA LUB UTRATA ZAPISÓW, INFORMACJI LUB DANYCH, UTRATA WYKORZYSTANIA DANYCH, UTRATA DOCHODÓW, UTRATA DOBREJ WOLI, UTRATA KLIENTÓW, UTRATY LUB USZKODZENIA REPUTACJI, UTRATY KAPITAŁU, KOSZTÓW PRZESTOJÓW, STRATY W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK INNĄ UMOWĄ LUB W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK INNĄ UMOWĄ LUB UTRATA PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI LUB KORZYŚCI;
  2. WSZELKIE STRATY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE; LUB
  3. WSZELKIE STRATY ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI, POMINIĘCIAMI LUB INNYMI NIEDOKŁADNOŚCIAMI W WITRYNIE GUARDIAN. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W TEJ SEKCJI MA ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI AENO ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKIEJ STRATY.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZCZEGÓLNE RODZAJE STRATY, W TAKICH PAŃSTWACH LUB JURYSDYKCJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ AENO BĘDZIE OGRANICZONA W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO DO NAJNIŻSZEJ KWOTY, NA KTÓRĄ DOPUSZCZA OBOWIĄZUJĄCE PRAWO).

Ponadto, Klient niniejszym potwierdza i zgadza się, że Produkty i Aplikacja mobilna Spółki (w tym wszelkie przyszłe oprogramowanie i sprzęt Spółki opracowywane lub sprzedawane na podstawie licencji lub w inny sposób) nie są przeznaczone do reagowania w sytuacjach awaryjnych i nie mogą być używany jako sprzęt gaśniczy i/lub do interwencji w sytuacjach awaryjnych, w tym między innymi do pożarów, zalań, wycieków gazu lub wybuchów, włamań i kradzieży, a także klęsk żywiołowych i innych okoliczności siły wyższej prowadzących do szkód i/lub strat poniesionych przez Klient lub spowodował ich majątek, mienie osobiste i/lub inne produkty, urządzenia, dane osobowe i prywatność.

Własność intelektualna

Witryna i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są własnością AENO spol s r.o. i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

Aplikacja

Aplikacja jest udostępniana do własnego użytku osobistego. Aplikacji nie wolno wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych ani do celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych. Korzystając z Aplikacji, musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów UE oraz wszelkich obowiązujących przepisów międzynarodowych, w tym przepisów lokalnych obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania (określanych łącznie jako „Obowiązujące przepisy prawa”).< /p>

Zgadzasz się, że korzystając z Aplikacji, będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i niniejszych Warunków. W szczególności, ale bez ograniczeń, zgadzasz się nie:

  1. Korzystać z Aplikacji w jakikolwiek niezgodny z prawem sposób lub w sposób, który promuje lub zachęca do nielegalnej działalności, w tym (bez ograniczeń) naruszenia praw autorskich; lub
  2. Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Aplikacji lub dowolnych sieci, serwerów lub systemów komputerowych podłączonych do Aplikacji; lub
  3. Modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć lub dokonywać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Aplikacji lub ponownie formatować lub oprawiać jakiejkolwiek części stron składających się na Aplikację, z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez niniejsze Warunki lub przez prawo .

Cała zawartość i usługi w Aplikacji lub dostępne za jej pośrednictwem są dostarczane w wersji „takiej, jaka jest”; i ‘jeśli dostępne’ podstawie i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, z wyjątkiem tych, które mogą być dorozumiane przez ustawę i nie można ich wykluczyć w odniesieniu do Aplikacji lub jej zawartości.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, AENO wyklucza i nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani poparcia jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do treści, dokładności, kompletności, dostępności, przydatności, bezpieczeństwa, ochrony , niezawodność lub jakikolwiek inny aspekt:

  1. Wszelkie materiały i/lub informacje w Aplikacji.
  2. Wydajność i dostępność Aplikacji.
  3. Utrata, uszkodzenie, uszkodzenie lub degradacja jakichkolwiek danych lub innych materiałów w wyniku korzystania z Aplikacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za reklamy zawarte w Aplikacji. Jeśli zgadzasz się na zakup towarów i/lub usług od jakiejkolwiek strony trzeciej, która reklamuje się w Aplikacji, robisz to na własne ryzyko. Reklamodawca, a nie AENO, jest odpowiedzialny za takie towary i/lub usługi, a jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi w związku z nimi, Twoje jedyne regresy dotyczą reklamodawcy.

AENO będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności. Korzystając z Aplikacji, potwierdzasz i zgadzasz się, że przeczytałeś i akceptujesz warunki naszej polityki prywatności oraz niniejszych Warunków & Warunki.

Aplikacja może zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. AENO może zarabiać na niektórych z tych linków, korzystając z programów partnerskich stron trzecich. Niezależnie od takich programów partnerskich, AENO nie ma żadnego wpływu ani kontroli nad takimi Witrynami Osób Trzecich i, o ile nie określono inaczej, nie ponosi odpowiedzialności za żadne Witryny Osób Trzecich ani ich dostępności lub treści i nie popiera ich ani nie popiera.

Prawa autorskie do wszystkich materiałów zawartych w Aplikacji lub dostępnych za jej pośrednictwem, w tym wszystkich informacji, danych, tekstu, muzyki, dźwięku, fotografii, grafik i wiadomości wideo, ich wyboru i rozmieszczenia oraz całego kodu źródłowego, kompilacji oprogramowania a inny materiał (Materiał) jest własnością AENO lub spółek z jej grupy lub jest na nie licencjonowany. Wszelkie prawa zastrzeżone. Możesz przeglądać, drukować lub pobierać fragmenty Materiału na własny użytek, ale nie możesz w inny sposób kopiować, edytować, zmieniać, reprodukować, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, przechowywać, przesyłać, wykorzystywać komercyjnie, rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie ani korzystać z Materiału bez wyraźnej zgody AENO.

Znaki towarowe, znaki usługowe i logo (Znaki towarowe) zawarte w Aplikacji lub w niej należą do firmy AENO lub jej spółek z grupy lub partnerów będących stronami trzecimi AENO. Nie możesz używać, kopiować, edytować, zmieniać, reprodukować, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, przechowywać, przekazywać, komercyjnie wykorzystywać lub rozpowszechniać Znaki Towarowe bez uprzedniej pisemnej zgody AENO lub odpowiedniej spółki grupy lub odpowiedniego partnera AENO będącego stroną trzecią.