Условия и изисквания

Въведение

Общите условия (ОУ) уреждат отношенията по възлагане на обществени поръчки между Потребителя на този сайт,, наричан по-долу „Вие“, и AENO, наричан по-долу „ние“, „електронен магазин“ или „AENO“ – компания със седалище, намиращо се на улица Kolonakiou 43, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Лимасол. Тези правила и условия имат за цел да защитят вашите права като ценен клиент, както и правата на AENO. С изпращането на Вашата поръчка Вие стигате до обвързващи договорни задължения с електронния магазин и приемате условията, посочени по-долу.

Информация за продукта

AENO полага големи усилия да публикува информация за основните характеристики на нашите продукти в интернет, особено по отношение на техническите описания от нашите партньори и доставчици, както и снимки, илюстриращи продуктите.

Процедури за гаранционно и следпродажбено обслужване

Повечето продукти имат гаранция, предоставена директно от съответните производители. Моля, обърнете се към съответната брошура или гаранционна карта, приложена към продукта, за да научите за гаранционните условия на производителя и най-близкия сервизен център. Освен това нашите оторизирани сервизни центрове в страните, до които доставяме, са готови, за да Ви помогнат.

Правни гаранции

Независимо от гаранцията на производителя, предоставена на продуктите, всички предлагани продукти идват с правна гаранция относно съответствието на продукта и скрити дефекти, както е посочено в Закона за защита на потребителите, приложим в страната на доставка на Вашия продукт.

Акаунти, пароли и сигурност

Някои функции или услуги, предлагани в или чрез електронния магазин, може да изискват от вас да създадете акаунт (включително настройка на ID и парола). Вие носите пълна отговорност за запазването на поверителността на информацията, която съхранявате за Вашия акаунт, включително паролата си, както и за всички действия, които се случват с Вашия акаунт в резултат на това, че не сте осигурили безопасност и поверителност на тази информация. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт или парола, или всяко друго нарушение на сигурността. Може да бъдете държани отговорни за загуби, понесени от нас или всеки друг потребител или посетител на сайта, поради това, че някой друг използва Вашия идентификационен номер, парола или акаунт в резултат на това, че не сте запазили информацията за Вашия акаунт сигурна и поверителна.

Нямате право да използвате чужд идентификационен номер, парола или акаунт по всяко време без изричното разрешение и съгласието на притежателя на този идентификационен номер, парола или акаунт. Ние не можем и няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на тези задължения.

Всяка лична информация или информация за фактуриране, която предоставяте на AENO, ще бъде използвана и запазена в съответствие с Политиката за поверителност на AENO. Политиката за поверителност е част от тези Общи условия.

Абонаменти

Услугите и някои Приложения може да Ви позволят да закупите достъп до съдържание или услуги на база абонамент („Платени абонаменти“). Платените абонаменти се подновяват автоматично докато не бъдат анулирани в мобилното приложение AENO: Система за управление на сгради. Ще Ви уведомим, ако цената на платения абонамент се увеличи и ако е необходимо, ще поискаме Вашето съгласие за продължаване. Ще бъдете таксувани не повече от 24 часа преди началото на последния платен абонаментен период. Ако не можем да Ви таксуваме чрез посоченият от Вас метод на плащане по някаква причина (като изтичане или недостатъчни средства) и не сте анулирали платения абонамент, оставате отговорни за всички несъбрани суми и ние ще се опитаме да Ви таксуваме по метода на плащане, който сте задали, тъй като може да актуализирате вашия метод на плащане. Това може да промени началото на следващия Ви платен абонаментен период и може да промени датата за фактуриране за всеки период. Някои платени абонаменти може да предлагат безплатна пробна версия, преди да Ви таксуват вашия метод на плащане. Ако решите да се отпишете от платен абонамент, преди да започнем да таксуваме вашия начин на плащане, анулирайте абонамента преди изтичането на безплатния пробен период.

Политика за поверителност

Моля, вижте нашата политика за поверителност за подробности относно това как се събира личната информация и как може да бъде обработвана или споделяна с други. Ще намерите пълната онлайн Политика за поверителност.

Освен това, използвайки този сайт, Вие потвърждавате и се съгласявате, че интернет трансферите никога не са напълно поверителни или сигурни. Разбирате, че всяко съобщение или информация, които изпращате до AENO, може да бъде прочетена или прихвана от други лица, дори ако има специално известие, че даден трансфер (например информация за кредитна карта) е криптиран.

>Прилагано право

Тези Правила и условия се регулират от кипърското законодателство, независимо от принципите на конфликтното право.

Съдът може да заключи, че някои от клаузите на този договор не подлежат на изпълнение. Ако това се случи, останалите разпоредби на договора ще продължат да се прилагат. AENO ще замени засегнатите разпоредби с нови разпоредби, които постигат предвидената цел, но които могат да бъдат приложени във вашата страна.

Вие и AENO се съгласявате с изключителната юрисдикция на съдилищата в Лимасол, Кипър за всички спорове, произтичащи от или свързани с този договор. Ако предявите иск по своя договор с AENO, както е посочено в настоящите Общи условия, трябва да го направите в рамките на една година от датата, на която възниква причината за действие. Ако не го направите, Вашият иск ще бъде прекратен.

Ограничаване на отговорността

ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ФАКТА, ЧЕ В МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ДОГОВОРА, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕВНИМАНИЕ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ AENO ИЛИ НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, НАСЛЕДНИЦИ И ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ВСЯКА ДРУГА СТРАНА ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ЗАГУБИ, ЩЕТИ, РАЗХОДИ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ("ЗАГУБИ"), ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО, РАЗЧИТАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА НАСТОЙНИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ):

  1. ЗАГУБИ ПОРАДИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС И ДРУГИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ, РАЗХОДИ ЗА ПОДМЯНА НА ХАРДУЕР ИЛИ СОФТУЕР ИЛИ ЗАГУБА НА ЗАПИСИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ, ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС РЕПУТАЦИЯ, ЗАГУБА НА КЛИЕНТИ, ЗАГУБА ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА РЕПУТАЦИЯТА, ЗАГУБА НА КАПИТАЛ, РАЗХОДИ ЗА ПРЕСТОЙ, ЗАГУБИ ПО ДРУГ ДОГОВОР ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГО, ИЛИ ЗАГУБА НА ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ ПОЛЗИ;
  2. ВСЯКАКВА НЕПРЯКА, СПЕЦИАЛНА, ПРИМЕРНА, НАКАЗАТЕЛНА, СЛУЧАЙНА ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ; ИЛИ
  3. ВСИЧКИ ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ С ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ НА УЕБСАЙТА НА НАСТОЙНИКА. ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ В ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ПРИЛАГА, ДОРИ АКО AENO Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЗАГУБА.

ТЪЙ КАТО В НЯКОИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ ЩЕТИ, В ТАКИВА ДЪРЖАВИ ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ ОТГОВОРНОСТТА НА AENO ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА В РАМКИТЕ, ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА (КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ СВЕДЕ ДО МИНИМУМ ОТГОВОРНОСТТА НА AENO КЪМ ВАС ДО МИНИМАЛНАТА СУМА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО).

Освен това с настоящото Клиентът потвърждава и се съгласява, че Продуктите и Мобилното приложение на Компанията (включително всеки бъдещ софтуер и хардуер на Компанията, който се разработва или продава чрез лиценз или по друг начин) и не могат да се използват в качеството на оборудването за гасене на пожари и/или за спешни интервенции, включително, но не само, пожари, наводнения, изтичане на газ или експлозии, кражби с взлом, както и природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства, водещи до щети и/или загуби, понесени от Клиента или нанесени на тяхното имущество, лична собственост и/или други продукти, устройства, лични данни и поверителност.

Интелектуална собственост

Сайтът и неговото оригинално съдържание, функции и функционалност са собственост на AENO spol s r.o. и са защитени от международни закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост или права на собственост.

Приложение

Приложението е достъпно за ваша лична употреба. Приложението не трябва да се използва за каквито и да било търговски цели, за незаконни или неразрешени цели. Когато използвате Приложението, трябва да спазвате всички приложими закони на ЕС и всички приложими международни закони, включително местните закони във вашата страна на пребиваване (наричани заедно „Приложими закони“).

Вие се съгласявате, че когато използвате Приложението, ще спазвате всички Приложими закони и тези Условия. По-специално, но без ограничение, Вие се съгласявате да не:

  1. Използвате Приложението по незаконен начин или по начин, който насърчава или поощрява незаконна дейност, включително (без ограничение) нарушаване на авторски права; или
  2. Да се опитвате да получите неоторизиран достъп до Приложението или до всякакви мрежи, сървъри или компютърни системи, свързани с Приложението; или
  3. Променяне, адаптиране, превеждане или препроектиране, на която и да е част от Приложението, преформатиране или рамкиране, на която и да е част от страниците, съставляващи Приложението, освен в случаите, изрично разрешени от настоящите Условия или от закона.

Цялото съдържание и услуги в или достъпни чрез Приложението се предоставят на базата „както е“ и „както е на разположение“ и без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, с изключение на такива, които могат да бъдат подразбирани от закона и не подлежат на забрана по отношение на Приложението или неговото съдържание.

До максималната степен, позволена от закона, AENO изключва и не прави никакви изявления, гаранции или одобрен от всякакъв вид, изрични или косвени, по отношение на съдържание, точност, пълнота, достъпност, пригодност, безопасност, сигурност, надеждност, или всеки друг аспект:

  1. Всеки материал и/или информация в Приложението.
  2. Производителността и наличността на Приложението.
  3. Загуба, щета, повреда или влошаване на каквито и да е данни или друг материал в резултат на използването на Приложението.

Не поемаме отговорност за рекламите, съдържащи се в Приложението. Ако се съгласите да купувате стоки и/или услуги от трета страна, която рекламира в Приложението, правите това на свой собствен риск. Рекламодателят, а не AENO, носи отговорност за такива стоки и/или услуги и ако имате някакви запитвания или оплаквания във връзка с тях, можете да се обърнете само към рекламодателя.

AENO ще използва Вашата лична информация само в съответствие с условията на нашата политика за поверителност. Използвайки Приложението, Вие потвърждавате и се съгласявате, че сте прочели и приемате условията на нашата политика за поверителност и тези Общи условия.

Това Приложение може да съдържа линкове към уебсайтове, които се управляват от трети лица. AENO може да си осигурява приходи от някои от тези връзки чрез използване на партньорски програми на трети страни. Независимо от тези партньорски програми, AENO няма никакво влияние или контрол върху такива уебсайтове на трети страни и, освен ако не е посочено друго, не носи отговорност и не одобрява уебсайтове на трети страни или тяхната наличност или съдържание.

Авторските права върху всички материали, съдържащи се в или налични чрез Приложението, включително цялата информация, данни, текст, музика, звук, снимки, графики и видео съобщения, техния избор и разположение, както и целия изходен код, софтуерни компилации и други материали (Материалът) са собственост или лицензирани чрез AENO или групата от компании. Всички права са запазени. Можете да преглеждате, отпечатвате или изтегляте откъси от Материала за ваша лична употреба, но не можете по друг начин да копирате, редактирате, променяте, възпроизвеждате, публикувате, показвате, разпространявате, съхранявате, предавате, експлоатирате с търговска цел, разпространявате под каквато и да е форма или използвате Материала без изричното разрешение на AENO.

Търговските марки, марките за услуги и лога ("Търговски марки"), съдържащи се на или в Приложението, са собственост на AENO или на компании от тяхната група или трети страни партньори на AENO. Не можете да използвате, копирате, редактирате, променяте, възпроизвеждате, публикувате, показвате, разпространявате, съхранявате, предавате, експлоатирате с търговска цел или разпространявате Търговските марки без предварителното писмено съгласие на AENO или на съответната компанията и групата или на съответния партньор на трета страна на AENO.