Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú nákupné vzťahy medzi používateľom tejto stránky, ďalej len „vy“, a AENO , ďalej len „my“, „e-shop“ alebo „AENO“ – spoločnosť so sídlom na 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol. Cieľom týchto obchodných podmienok je chrániť vaše práva ako váženého zákazníka, ako aj práva AENO. Odoslaním objednávky vstupujete do záväzných zmluvných záväzkov s e-shopom a akceptujete nižšie uvedené obchodné podmienky.

Informácie o produkte

AENO takes great care when putting information on-line with respect to the essential characteristics of our products, notably with respect to the technical descriptions emanating from our partners and suppliers and the photographs illustrating the products.

Záručné a popredajné servisné postupy

Väčšina produktov má záruku poskytovanú priamo príslušnými výrobcami. Informácie o podmienkach záruky výrobcu a najbližšom servisnom stredisku nájdete v príslušnom letáku alebo záručnom liste priloženom k produktu. Okrem toho sú tu naše autorizované servisné strediská v krajinách, do ktorých dodávame, aby vám pomohli.

Právne záruky

Nezávisle od záruky výrobcu poskytovanej na produkty, všetky produkty, ktoré vám ponúkame, prichádzajú so zákonnou zárukou týkajúcou sa zhody produktu a skrytých chýb, ako je uvedené v legislatíve na ochranu spotrebiteľa platnej v krajine dodania vášho produktu.

Účty, heslá a bezpečnosť

Niektoré funkcie alebo služby ponúkané na e-shope alebo jeho prostredníctvom môžu vyžadovať založenie účtu (vrátane nastavenia ID a hesla). Ste plne zodpovední za zachovanie dôvernosti informácií, ktoré uchovávate ohľadne vášho účtu, vrátane vášho hesla, a za všetky aktivity, ku ktorým dôjde pod vaším účtom v dôsledku toho, že tieto informácie neuchováte v bezpečí a dôvernosti. Súhlasíte s tým, že nás okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho účtu alebo hesla alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti. Môžete niesť zodpovednosť za straty, ktoré utrpíme my alebo ktorýkoľvek iný používateľ alebo návštevník stránky v dôsledku toho, že niekto iný použije vaše ID, heslo alebo účet v dôsledku toho, že ste neudržali informácie o svojom účte v bezpečí a dôvernosti.

Bez výslovného povolenia a súhlasu držiteľa ID, hesla alebo účtu nikdy nesmiete používať ID, heslo alebo účet nikoho iného. Nemôžeme a nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesplnenia týchto povinností.

Akékoľvek osobné údaje alebo informácie o fakturácii, ktoré poskytnete AENO, budú použité a uchovávané v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov AENO. Zásady ochrany osobných údajov tvoria súčasť týchto obchodných podmienok.

Predplatné

Služby a určité aplikácie vám môžu umožniť zakúpiť si prístup k obsahu alebo službám na základe predplatného („Platené predplatné“). Platené predplatné sa automaticky obnovuje, kým sa nezruší v mobilnej aplikácii AENO: Building Management System. Upozorníme vás, ak sa cena Plateného predplatného zvýši, a v prípade potreby požiadame o váš súhlas s pokračovaním. Poplatok vám bude účtovaný najneskôr 24 hodín pred začiatkom posledného obdobia plateného predplatného. Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžeme účtovať váš spôsob platby (napríklad vypršanie platnosti alebo nedostatok prostriedkov) a nezrušili ste platené predplatné, zostávate zodpovední za všetky nevybrané sumy a my sa pokúsime účtovať spôsob platby, pretože môžete aktualizovať svoje informácie o spôsobe platby. Môže to mať za následok zmenu začiatku vášho nasledujúceho obdobia plateného predplatného a môže sa zmeniť dátum, kedy vám bude účtované za každé obdobie. Niektoré platené predplatné môžu ponúkať bezplatnú skúšobnú verziu pred účtovaním vášho spôsobu platby. Ak sa rozhodnete zrušiť odber plateného predplatného skôr, ako začneme účtovať poplatky na váš spôsob platby, zrušte predplatné pred skončením bezplatnej skúšobnej verzie.

Zásady ochrany osobných údajov

Podrobnosti o tom, ako sa zhromažďujú a môžu spracovávať alebo zdieľať osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Kompletné Zásady ochrany osobných údajov nájdete online.

Používaním tejto stránky navyše beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že internetové prenosy nie sú nikdy úplne súkromné alebo bezpečné. Beriete na vedomie, že akúkoľvek správu alebo informáciu, ktorú odošlete AENO, môžu prečítať alebo zachytiť iní ľudia, a to aj v prípade, že existuje špeciálne upozornenie, že konkrétny prenos (napríklad informácie o kreditnej karte) je šifrovaný.

>Riadiaci zákon

Tieto zmluvné podmienky sa riadia zákonmi Cypru bez ohľadu na konfliktné právnych zásad.

Súd môže rozhodnúť, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú vymáhateľné. Ak k tomu dôjde, zostávajúce ustanovenia zmluvy budú naďalej platiť. AENO nahradí dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré dosiahnu zamýšľaný účel, ale ktoré je možné vo vašej krajine uplatniť.

Vy a AENO súhlasíte s výhradnou jurisdikciou súdov v Limassole na Cypre pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou. Ak si uplatníte nárok na základe zmluvy s AENO, ako je uvedené v týchto podmienkach, musíte tak urobiť do jedného roka odo dňa, keď nastala príčina nároku. Ak tak neurobíte, váš nárok bude premlčaný.

Obmedzenie zodpovednosti

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE V NAJVÄČŠOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, BEZ OHĽADU NA FORMU KONANIA, ČI UŽ V RÁMCI ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE AENO ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ICH PRÍSLUŠNÝCH FUNKCIONÁRI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, NÁSTUPCOVIA A SPLNOMOCNENCI ZODPOVEDAŤ VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ STRANE ZA AKÚKOĽVEK PRIAMU ALEBO NEPRIAMU STRATU, ŠKODU, NÁKLADY, VÝDAVKY ALEBO ZODPOVEDNOSŤ AKÉHOKOĽVEK DRUHU („STRATA“), KTORÁ VZNIKNE AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z ALEBO V SÚVISLOSTI S DOSTUPNOSŤOU, POUŽÍVANÍM, SPOLIEHANÍM SA ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ STRÁNKU, VRÁTANE (BEZ OBMEDZENIA):

  1. VRÁTANE: ŠKÔD ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, STRATY OBCHODNÝCH A INÝCH ZISKOV, STRATY PROGRAMOV, NÁKLADOV NA VÝMENU ZARIADENIA ALEBO SOFTVÉRU ALEBO STRATY ZÁZNAMOV, INFORMÁCIÍ ALEBO ÚDAJOV, STRATY POUŽÍVANIA ÚDAJOV, STRATY PRÍJMOV, STRATY DOBRÉHO MENA, STRATY ZÁKAZNÍKOV, STRATY ALEBO POŠKODENIA DOBRÉHO MENA, STRATY KAPITÁLU, NÁKLADOV NA PRESTOJE, STRATY V RÁMCI ALEBO V SÚVISLOSTI S AKOUKOĽVEK INOU ZMLUVOU ALEBO STRATY PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR ALEBO VÝHOD;
  2. AKEJKOĽVEK NEPRIAMEJ, ŠPECIÁLNEJ, EXEMPLÁRNE, REPRESÍVNEJ, NÁHODNEJ ALEBO NÁSLEDNEJ STRATY; ALEBO
  3. AKEJKOĽVEK STRATY, KTORÚ MOŽNO PRIPÍSAŤ CHYBÁM, OPOMENUTIAM ALEBO INÝM NEPRESNOSTIAM NA STRÁNKE OCHRANCU ÚDAJOV. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI V TEJTO ČASTI PLATÍ AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ AENO BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKEJTO STRATY.

PRETOŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA KONKRÉTNE DRUHY STRÁT, V TAKÝCHTO ŠTÁTOCH ALEBO JURISDIKCIÁCH BUDE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AENO OBMEDZENÁ V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM (ČÍM SA MINIMALIZUJE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AENO VOČI VÁM NA NAJNIŽŠIU UPLATNITEĽNÚ SUMU, KTORÚ ZÁKON DOVOĽUJE).

Okrem toho klient týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že produkty a mobilná aplikácia spoločnosti (vrátane akéhokoľvek budúceho softvéru a hardvéru spoločnosti vyvíjaného alebo predávaného na základe licencie alebo inak) nie sú určené na núdzové reakcie a nemožno ich použiť ako hasiace zariadenia a/alebo pre núdzový zásah, vrátane, ale nie výlučne, požiarov, záplav, úniku alebo výbuchu plynu, vlámania a krádeže, ako aj živelných pohrôm a iných okolností vyššej moci, ktoré vedú k škodám a/alebo stratám, ktoré utrpel klient alebo sú spôsobené jeho majetku, osobnému majetku a/alebo iným produktom, zariadeniam, osobným údajom a súkromiu.

Duševné vlastníctvo

Stránku a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkčnosť vlastní AENO spol s r.o. a sú chránené medzinárodným autorským právom, ochrannou známkou, patentom, obchodným tajomstvom a inými zákonmi o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach.

Aplikácia

Aplikácia je sprístupnená pre vaše vlastné osobné použitie. Aplikácia sa nesmie používať na žiadne komerčné účely ani na nezákonné alebo neoprávnené účely. Keď používate aplikáciu, musíte dodržiavať všetky príslušné zákony EÚ a všetky príslušné medzinárodné zákony vrátane miestnych zákonov v krajine vášho bydliska (spolu označované ako „platné zákony“).

Súhlasíte s tým, že pri používaní aplikácie budete dodržiavať všetky platné zákony a tieto podmienky. Predovšetkým, ale bez obmedzenia, súhlasíte s tým, že nebudete:

  1. Používať aplikáciu akýmkoľvek nezákonným spôsobom alebo spôsobom, ktorý propaguje alebo podnecuje nezákonnú činnosť vrátane (bez obmedzenia) porušovania autorských práv; alebo
  2. Pokúšať sa získať neoprávnený prístup k aplikácii alebo akýmkoľvek sieťam, serverom alebo počítačovým systémom pripojeným k aplikácii; alebo
  3. Upravovať, prispôsobovať, prekladať alebo spätne programovať akúkoľvek časť aplikácie alebo preformátovať alebo rámovať akúkoľvek časť stránok tvoriacich aplikáciu, okrem rozsahu, ktorý je výslovne povolený týmito podmienkami alebo zákonom.

Všetok obsah a služby v aplikácii alebo dostupné prostredníctvom aplikácie sa poskytujú „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ a bez záruk akéhokoľvek druhu, vyjadrených alebo predpokladaných, s výnimkou záruk, ktoré môžu vyplývať zo zákona a nemožno ich vylúčiť, pokiaľ ide o aplikáciu alebo jej obsah.

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom AENO vylučuje a nerobí žiadne vyhlásenie, záruku alebo schválenie akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implicitné, vo vzťahu k obsahu, presnosti, úplnosti, prístupnosti, vhodnosti, bezpečnosti, zabezpečení, spoľahlivosti, alebo akéhokoľvek iného aspektu:

  1. Akéhokoľvek materiálu a/alebo informácie v aplikácii.
  2. Výkonu a dostupnosti aplikácie.
  3. Strate, poškodenia, znefunkčnenia alebo znehodnotenia akýchkoľvek údajov alebo iného materiálu v dôsledku používania aplikácie.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za reklamy obsiahnuté v aplikácii. Ak súhlasíte s nákupom tovaru a/alebo služieb od akejkoľvek tretej strany, ktorá inzeruje v aplikácii, robíte tak na vlastné riziko. Za takéto tovary a/alebo služby je zodpovedný inzerent, nie AENO, a ak máte v súvislosti s nimi nejaké otázky alebo sťažnosti, váš jediný zdroj je inzerent.

AENO použije vaše osobné údaje iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov. Používaním aplikácie potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste si prečítali a prijímate podmienky našich zásad ochrany osobných údajov a týchto zmluvných podmienok.

Aplikácia môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. AENO môže speňažiť niektoré z týchto odkazov pomocou pridružených programov tretích strán. Bez ohľadu na takéto pridružené programy, AENO nemá žiadny vplyv ani kontrolu nad akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán a pokiaľ nie je uvedené inak, nezodpovedá za žiadne webové stránky tretích strán ani ich dostupnosť či obsah, ani ich nepodporuje.

Autorské práva na všetok materiál obsiahnutý v aplikácii alebo dostupný prostredníctvom aplikácie vrátane všetkých informácií, údajov, textu, hudby, zvuku, fotografií, obrazových a video správ, ich výberu a usporiadania a všetkých zdrojových kódov, softvérových kompilácií a iného materiálu (materiál) je vo vlastníctve alebo pod licenciou AENO alebo spoločností jej skupiny. Všetky práva sú vyhradené. Výňatky z materiálu si môžete prezerať, tlačiť alebo sťahovať pre svoje osobné použitie, ale materiál nemôžete inak kopírovať, upravovať, meniť, reprodukovať, publikovať, zobrazovať, distribuovať, ukladať, prenášať, komerčne využívať, šíriť v akejkoľvek forme alebo používať bez výslovného povolenia AENO.

Ochranné známky, servisné značky a logá (ochranné známky) obsiahnuté v aplikácii alebo v nej sú vlastníctvom spoločnosti AENO alebo jej spoločností v rámci skupiny alebo partnerov tretích strán AENO. Ochranné známky nemôžete používať, kopírovať, upravovať, meniť, reprodukovať, publikovať, zobrazovať, distribuovať, ukladať, prenášať, komerčne využívať alebo rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu AENO alebo príslušnej spoločnosti skupiny alebo príslušného partnera tretej strany AENO.