Zásady ochrany osobných údajov

1 Kto sme

1.1. Sme AENO, ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol.

1.2 Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, keď navštívite aeno.cz (vrátane našich aplikácií pre iPhone, Android) (ďalej len Stránka) a možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním vašich osobných údajov (tzv. Zásady ochrany osobných údajov). Tieto Zásady ochrany osobných údajov by ste si mali prečítať spolu so zmluvnými podmienkami našej stránky (dostupné online na stránke Podmienky používania (Podmienky) a Zásady používania súborov cookies (dostupné online na stránke Zásady používania súborov cookies). V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito Zásadami ochrany osobných údajov a Podmienkami budú mať prednosť tieto Zásady ochrany osobných údajov.

2 Tieto Zásady ochrany osobných údajov

2.1 Sprístupnením stránky a aplikácie (ďalej len stránka a aplikácie) sa primerane a v dobrej viere domnievame, že:

 • máte všetky potrebné práva na registráciu a používanie tejto stránky a aplikácií;
 • poskytujete o sebe pravdivé informácie v rozsahu potrebnom na používanie služieb a aplikácií stránky;
 • beriete na vedomie, že uverejnením vašich osobných údajov ste tieto informácie zjavne zverejnili a tieto informácie sa môžu sprístupniť administratíve; 
 • chápete, že niektoré typy informácií, ktoré ste preniesli iným používateľom stránky, nemôžete vy ani my odstrániť; 
 • ste si vedomí a prijímate tieto Zásady ochrany osobných údajov.

2.2 Nekontrolujeme informácie o používateľovi, ktoré sme od vás dostali, okrem prípadov, keď je takáto kontrola nevyhnutná na splnenie našich záväzkov voči vám.

2.3 Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na občanov EÚ. Ak nie ste občanom EÚ, pozrite si Zásady ochrany osobných údajov platné vo vašej jurisdikcii.

3 Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

3.1 Aby sme mohli implementovať dohodu medzi vami a nami a poskytnúť vám prístup k používaniu funkčnosti stránky, vylepšíme služby stránky, vyvinieme a implementujeme nové služby stránky a aplikácií a vylepšíme dostupnú funkčnosť stránky a aplikácie. Na dosiahnutie týchto cieľov a v súlade s platnými zákonmi budeme zhromažďovať, uchovávať, agregovať, organizovať, extrahovať, porovnávať, používať a dopĺňať vaše údaje (ďalej len „spracovanie“). Tieto údaje a naše automaticky spracované analýzy týchto údajov tiež získame a odošleme našim pridruženým spoločnostiam a partnerom, ako je uvedené v tabuľke nižšie a v časti 4 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

3.2Nižšie podrobnejšie uvádzame informácie, ktoré zhromažďujeme, keď používate služby našej stránky a aplikácie, prečo ich zhromažďujeme a spracúvame, ako aj právne základy.

Zhromaždené informácie

Účel

Právny základ

1

Údaje o polohe

Údaje o vašej polohe používame na generovanie odporúčaní a prispôsobenie a zlepšenie reklám, ktoré sú prezentované na partnerských stránkach. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vám poskytli odporúčania, o ktorých máme pocit, že by vás mohli zaujímať, aktualizácie a informácie o našich produktoch a službách a produktoch a službách vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať

Súhlas

Oprávnené záujmy

2

Údaje, ktoré poskytnete pri registrácii na stránke, vrátane vášho mena, priezviska, čísla mobilného telefónu a/alebo e-mailu

Tieto informácie používame aj na to, aby sme vám poskytli odporúčania, partnerské stránky, o ktorých máme pocit, že by vás mohli zaujímať, aktualizácie a informácie o našich produktoch a službách a produktoch a službách vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať Tieto informácie používame na generovanie odporúčaní a prispôsobenie a zlepšenie služieb, ktoré sú prezentované na stránke a v aplikácii

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

3

V prípade potreby kópiu vášho preukazu totožnosti alebo iný doklad obsahujúci vaše meno, priezvisko, fotografiu a číslo hlavného dokladu totožnosti vás alebo vášho zástupcu. Môžeme podniknúť ďalšie overovacie kroky, ak to považujeme za primerané na overenie vášho účtu

Tieto údaje používame na overenie vášho účtu a zabránenie zneužitiu a porušovaniu vašich práv alebo práv iných osôb. Tieto informácie používame napríklad na overenie vašej identity, ak stratíte svoje prihlasovacie údaje a chcete od nás získať prístup k svojmu účtu

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

4

Ďalšie údaje, ktoré poskytnete pri úprave svojej stránky prostredníctvom profilu, vrátane vášho rodinného stavu, rodného mesta, aktuálneho mesta, adresy bydliska atď. Ďalšie údaje, ktoré poskytnete pri úprave nastavení

Tieto informácie používame na správu a administráciu stránky vrátane poskytovania služieb našej stránky a aplikácie. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vám poskytli odporúčania, o ktorých máme pocit, že by vás mohli zaujímať, aktualizácie a informácie o našich produktoch a službách a produktoch a službách vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať Tieto informácie používame na prispôsobenie a zlepšenie reklám prezentovaných na stránkach partnerov a na meranie účinnosti týchto reklám

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

5

Ďalšie údaje získané pri prístupe na stránku, vrátane informácií o technických zariadeniach, technickej interakcii so stránkou (IP adresa vášho hostiteľa, váš operačný systém, typ prehliadača, geografická poloha, vaše nainštalované aplikácie, poskytovateľ internetu, kontakty z vášho telefónneho zoznamu, údaje získané prístupom ku kamere, mikrofónu a podobným zariadeniam) a vaše správanie pri prehliadaní a ďalšie akcie na stránke a v aplikácii

Vaše údaje používame na internú kontrolu, aby sme neustále zlepšovali obsah našej webovej stránky, aby sme pochopili chyby, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní stránky a aplikácie, aby sme vás informovali o zmenách na stránke a v aplikácii a aby sme personalizovali používanie našej webovej stránky a aplikácie. Informácie obsahujúce históriu aktivity na stránke sú dostupné v sekcii „Nastavenia / Zabezpečenie“ vašej stránky. Tieto informácie používame na prispôsobenie a zlepšenie reklám prezentovaných na stránke a v aplikácii a na meranie účinnosti týchto reklám

Oprávnené záujmy

6

Informácie, ktoré sa automaticky prijímajú v čase prístupu na stránku alebo na webové stránky tretích strán pomocou súborov cookies a takých technológií, ako sú Google Analytics

Prečítajte si naše zásady používania súborov cookies, ktoré stanovujú typy súborov cookies, ktoré používame, a na čo tieto súbory cookies používame. Tieto informácie používame na prispôsobenie a zlepšenie reklám prezentovaných na partnerských stránkach a na meranie účinnosti týchto reklám a na to, aby sme vám poskytli možnosť využívať časť funkčnosti stránky na webových stránkach tretích strán.

Súhlas

7

Informácie, ktoré vytvoríte na svojej stránke mimo sekcie úprav stránky profil a stránky a aplikácie ((vrátane názvu profilu, miestností, upozornení, obrázkov, zvukových nahrávok, videozáznamov)

Tieto informácie používame na správu a spravovanie stránky a aplikácie vrátane poskytovania našich služieb

Oprávnené záujmy, ktoré okrem iného zahŕňajú spracovanie vami zjavne zverejnených údajov

Plnenie našej zmluvy s vami

8

Informácie, ktoré vytvoríte pri zadávaní požiadaviek na podporu našich služieb

Tieto informácie používame na overenie vašej identity a splnenie vašej žiadosti o podporu. Tieto údaje môžeme použiť aj na prešetrenie akýchkoľvek sťažností vo vašom mene a na poskytovanie efektívnejších služieb

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

9

Informácie, ktoré sú prijaté ako výsledok vašich behaviorálnych akcií na stránke (pripojenie sa/opustenie aplikácie, uverejňovanie obrázkov, história vašej aktivity a pozeranie videí)

Tieto informácie používame na správu a administráciu stránky a aplikácie vrátane poskytovania služieb našej stránky a aplikácie. Tieto informácie používame na zlepšenie kvality služieb, zobrazovanie informácií na stránke a v aplikácii. Tieto údaje môžeme použiť aj na prešetrenie akýchkoľvek sťažností vo vašom mene a na poskytovanie efektívnejších služieb

Oprávnené záujmy

10

Informácie, ktoré o vás získavame ako výsledok akcií iných používateľov na stránke (pohybový senzor, únik atď.)

Tieto informácie používame na správu a administráciu stránky vrátane poskytovania služieb našej stránky. Tieto údaje môžeme použiť aj na prispôsobenie vášho používania stránky a vašej interakcie so službami našej stránky

Oprávnené záujmy

11

Informácie, ktoré sú prijaté ako výsledok vášho používania platobných funkcií na stránke (napr. prvé a posledné štyri číslice čísla vašej karty, ktoré sú potrebné pre možnosť priradenia týchto údajov k ID používateľa)

Tieto informácie používame na správu a administráciu stránky vrátane poskytovania služieb našej stránky. Tieto údaje môžeme použiť aj na prešetrenie akýchkoľvek sťažností vo vašom mene a na poskytovanie efektívnejších služieb

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

12

Údaje zhromaždené prostredníctvom tretích strán vrátane informácií o vašich priateľoch z Facebooku, Instagramu

Tieto informácie importujeme do webového analytického systému pre následnú prípravu propagačných ponúk o našich službách a službách pre vašich priateľov

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

3.3 Medzi naše oprávnené záujmy patrí (1) udržiavanie a správa stránky a aplikácie; (2) poskytovanie služieb stránky vám; (3) zlepšovanie obsahu stránky; (4) spracovanie údajov, ktoré ste zjavne zverejnili (5) zabezpečenie primeranej ochrany vášho účtu; a (6) dodržiavanie akýchkoľvek zmluvných, zákonných alebo regulačných povinností podľa akéhokoľvek platného zákona.

3.4 Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj vtedy, ak to vyžaduje orgán činný v trestnom konaní alebo regulačný orgán, úrad alebo agentúra alebo na obranu alebo výkon právnych nárokov. Osobné údaje nevymažeme, ak sú relevantné pre vyšetrovanie alebo spor. Naďalej sa budú uchovávať, kým sa tieto problémy úplne nevyriešia a/alebo počas obdobia, ktoré je vyžadované a/alebo povolené príslušnými/relevantnými zákonmi.

3.5 Svoj súhlas so zhromažďovaním údajov o polohe a vašich aplikácií môžete odvolať úpravou nastavení ochrany osobných údajov v mobilnej aplikácii/nastavení ochrany osobných údajov vo vašom mobilnom zariadení. V nastaveniach telefónu môžete zrušiť svoje Spustenie aktívnych služieb, Spustenie po zapnutí zariadenia, Čítanie upozornení vo vyskakovacích oknách, Sieťové pripojenie, prezeranie vypnutia režimu spánku, prezeranie pripojenia Wi-Fi, získavanie údajov z Internet Vibration, Platobný systém Google Play, Wi-Fi pripojenie /odpojenie, zmenu nastavenia siete neobmedzeného prístupu k internetu, Play Install Referrer API. Možnosť odhlásenia sa bude obsahovať aj každý e-mail (ako priamy marketing), ktorý vám pošleme my alebo naši vybraní partneri tretích strán, ak takýto priamy marketing v skutočnosti realizujeme my alebo naši vybraní partneri tretích strán s naším súhlasom.

3.6 Upozorňujeme, že ak si neželáte, aby sme o vás spracúvali citlivé a špeciálne kategórie údajov (vrátane údajov týkajúcich sa vášho zdravia, rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, sexuálneho života a vašej sexuálnej orientácie), mali by ste si dať pozor, aby ste tieto informácie nezverejňovali alebo nezdieľali na stránke. Keď tieto údaje poskytnete, budú prístupné pre Administratívu a partnerské tretie strany a bude pre nás ťažké tieto údaje odstrániť.

3.7 Upozorňujeme, že ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním alebo neposkytnete údaje, ktoré požadujeme na údržbu a správu stránky a aplikácie, môže sa stať, že nebudete môcť pristupovať alebo sa zaregistrovať na stránke a v aplikácii.

3.8 Ak máme v úmysle ďalej spracovávať vaše údaje na akýkoľvek iný účel, ako je účel uvedený v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, poskytneme vám podrobnosti o tomto ďalšom účele skôr, ako ich začneme spracovávať.

4 Zdieľanie údajov

4.1 Pomocou služieb VPN, režimu „Súkromná karta“, prehliadača Tor atď. môžete určiť svoj režim dôvernosti a podmienky prístupu k informáciám uvedeným pri účeloch 2, 3, 4 a 7 v tabuľke vyššie. Ale v tomto prípade nemôžeme zaručiť kvalitu poskytovaných služieb. Prijímame technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, aby príslušné nástroje stránok a aplikácií boli funkčné. Upozorňujeme, že keď uverejníte svoje osobné údaje, môžu sa sprístupniť používateľom internetu a takíto používatelia ich môžu kopírovať a/alebo šíriť. Keď tieto údaje prenesiete na iných používateľov, nebudete ich môcť vymazať.

4.2 Vaše údaje môžeme zdieľať so subjektom AWS so sídlom v Luxembursku, Amazon Web Services EMEA SARL, („AWS Europe“), pretože niektoré z našich služieb sú poskytované tam; ďalšie podrobnosti nájdete v pravidlách zhromažďovania a ukladania údajov na nasledujúcej adrese: aws.amazon.com. Niekedy môžeme tiež potrebovať zdieľať vaše údaje s treťou stranou, aby sme vám mohli poskytovať naše služby alebo spravovať stránku a aplikáciu, napríklad ak sa rozhodnete zdieľať svoje údaje na iných platformách sociálnych sietí.

4.3 Vaše údaje môžeme zdieľať aj s našimi zmluvnými partnermi a vývojármi aplikácií tretích strán za predpokladu, že tieto tretie strany prevezmú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o vašich osobných údajoch zhromaždených na stránke a o vašom používaní aplikácií, ktoré ponúkajú. Údaje budú zdieľané s týmito vývojármi iba s vaším súhlasom. Vývojárom môžete povoliť prístup k vašim informáciám prostredníctvom stránky a/alebo aplikácie.

4.4 Nasledujúce služby sa používajú ako systém na správu reklamy: Google Analytics a Facebook Ads Systems sú navrhnuté tak, aby vaše informácie neboli zdieľané priamo s inzerentmi tretích strán. Inzerent alebo tvorca odporúčania sa môže rozhodnúť zacieliť reklamy iba na skupiny používateľov spadajúcich pod kritériá, ako je vek, pohlavie alebo lokalita, alebo zacieliť na komunity podľa typu, napr. autá alebo móda. Ak patríte do niektorej z cieľových skupín, dostanete reklamu alebo odporúčanie.

4.5 Inzerent alebo tvorca odporúčaní sa tiež môže rozhodnúť nahrať zoznam e-mailov, telefónnych čísel a identít stránky a/alebo aplikácie AENO do našich systémov, aby sme my (ale nie poradca alebo tvorca odporúčaní) mohli kontrolovať zhody používateľov. Uvidia počet zhôd, ale neuvidia samotné zhody.

4.6 Subjekt AWS so sídlom v Luxembursku, Amazon Web Services EMEA SARL, (ďalej len „AWS Europe“) a ďalšie spoločnosti v AMAZON vám môžu pomocou vlastných reklamných služieb zobrazovať reklamy.

5 Nastavenia súkromia

5.1 Stránka obsahuje odkazy na stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za súkromie vašich údajov, keď pristupujete na tieto odkazy alebo sa zapájate do služieb tretích strán, a mali by ste sa uistiť, že si prečítate vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušnej tretej strany, ktoré bude upravovať vaše práva na ochranu osobných údajov.

5.2 Nenesieme žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán, ktoré v dôsledku vášho používania internetu alebo služieb stránky získajú prístup k vašim informáciám v súlade s vami zvolenou úrovňou utajenia internetu (4.1).

5.3 Nenesieme zodpovednosť za dôsledky používania informácií, ktoré môžu byť vzhľadom na povahu stránky v aplikácii dostupné akémukoľvek používateľovi internetu, ak udelíte prístupové práva k svojmu osobnému účtu profilu a/alebo aplikácii. Žiadame vás, aby ste zodpovedne pristupovali k integrite informácií o užívateľskom mene a hesle a pripomíname vám, že je zakázané zdieľať takéto informácie v súlade s pravidlami opísanými v užívateľskej zmluve.

6 Medzinárodné prevody

6.1 Niektoré vaše osobné údaje môžeme prenášať a uchovávať na našich serveroch alebo databázach mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vrátane Ukrajiny a Bieloruskej republiky. 

6.2 Krajiny, do ktorých prenášame vaše údaje, nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako vaša jurisdikcia. Prijímame primerané opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a/alebo zavádzame Štandardné zmluvné doložky (napr. Modelové doložky, Dohodu o spracovaní údajov/Dodatok), aby sme zabezpečili primeranú ochranu vašich údajov.

7 Doba uchovávania

7.1 Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli údaje zhromaždené, v závislosti od právneho základu, pre ktorý boli tieto údaje získané, a/alebo či dodatočné zákonné/regulačné povinnosti vyžadujú, aby sme vaše osobné údaje uchovávali počas doby, ktorá je vyžadovaná a/alebo povolená podľa platného/relevantného práva.

7.2 Svoje osobné údaje môžete vymazať odstránením údajov z vašej osobnej stránky; prípadne môžete svoju stránku odstrániť pomocou funkcie Odstrániť môj profil dostupnej v časti Moje nastavenia. Máte právo obnoviť svoj osobný profil do 90 dní po odstránení osobnej stránky.

7.3 Váš profil alebo informácie, ktoré uverejníte v aplikácii, môžeme odstrániť, ak existujú dôvody stanovené príslušným zákonom alebo ako je uvedené v podmienkach.

8 Vaše práva

8.1 V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte za určitých okolností nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k vašim osobným údajom.
 2. Právo na opravu vašich osobných údajov: môžete nás požiadať, aby sme aktualizovali, zablokovali alebo vymazali vaše osobné údaje, ak sú údaje neúplné, neaktuálne, nesprávne, nezákonne získané alebo už nie sú relevantné pre účel spracúvania.
 3. Právo na obmedzenie používania vašich osobných údajov.
 4. Právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 5. Právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.
 6. Právo na prenosnosť údajov (za určitých špecifických okolností).
 7. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.
 8. Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

8.2 Máte tiež právo nezávisle odstrániť váš profil, informácie vo vašom profile a vykonávať zmeny a opravy vo vašom osobnom profile na stránke a v aplikácii za predpokladu, že takéto zmeny a opravy obsahujú aktuálne a pravdivé informácie. Na stránke si tiež môžete pozrieť prehľad informácií, ktoré o vás uchovávame.

8.3 Ak by ste si chceli uplatniť tieto práva, pošlite nám svoju žiadosť prostredníctvom našej podpory služieb podpory alebo písomne na adresu AENO, ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol. Budeme sa snažiť odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti. Budeme musieť overiť vašu identitu predtým, ako vám budeme môcť poskytnúť akékoľvek osobné údaje.

9 Bezpečnostné opatrenia

9.1 Prijímame technické, organizačné a právne opatrenia vrátane, ak je to vhodné, šifrovania, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, vymazaním, úpravou, blokovaním, kopírovaním a šírením.

9.2 Prístup na stránku je autorizovaný pomocou vášho prihlasovacieho mena (e-mailovej adresy) a hesla. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti týchto informácií. Svoje prihlasovacie údaje by ste nemali zdieľať s tretími stranami a odporúčame vám prijať opatrenia na zabezpečenie dôvernosti týchto informácií.

9.3 Ak zabudnete svoje prihlasovacie údaje a my uchovávame vaše mobilné telefónne číslo, môžete nás požiadať o zaslanie e-mailu, ktorý bude obsahovať obnovovací kód pomocou špeciálneho nástroja dostupného tu aeno.cz.

9.4 Aby sa znížila pravdepodobnosť neoprávneného prístupu tretích strán, ak sa do svojho účtu prihlásite z neobvyklého servera (najmä zo servera umiestneného v cudzej krajine), zablokujeme prístup na vašu osobnú stránku. Potom dostanete správu so žiadosťou o zadanie určitých číslic uvedených v e-maile odoslanom na vaše mobilné telefónne číslo. Po troch neúspešných pokusoch o zadanie týchto číslic zablokujeme prístup z daného servera na 4 hodiny.

9.5 K informáciám o čase a zariadení, z ktorého sa pristupovalo k vášmu účtu, sa dostanete pomocou odkazu Zobraziť históriu aktivít v časti Moje nastavenia.

10 Zmeny týchto zásad

10.1 Z času na čas môžeme zmeniť a/alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Ak sa tieto Zásady ochrany osobných údajov akýmkoľvek spôsobom zmenia, aktualizovanú verziu uverejníme na tejto stránke. Predchádzajúce verzie týchto Zásad ochrany osobných údajov uložíme do nášho archívu dokumentácie. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste sa uistili, že ste si vždy vedomí našich informačných postupov a akýchkoľvek zmien. Momentálne zhromažďujeme iba údaje potrebné pre správne fungovanie stránky a aplikácie v súlade s článkami 15-18 nariadenia (GDPR). Vaše právo na vymazanie osobných údajov v súlade s článkom 5 nariadenia (GDPR) bolo realizované. Na základe článku 45 nariadenia (GDPR) bol vyvinutý a zriadený systém na prenos údajov do iných krajín v rámci holdingov. Používame tiež platobný systém so spracovaním predbankových platieb, v ktorom sa riadime Platobnou politikou a Zásadami používania súborov cookies. Ako súčasť našej spoločnosti boli vypracované a implementované Zásady ochrany osobných údajov v súlade s článkom 24 nariadenia. Súpis spracovateľských činností v súlade s článkom 30 nariadenia a Politika reakcie na bezpečnostné incidenty, ako aj systém upozorňovania dotknutých osôb a dozorného orgánu na prípady hackingu a úniku v súlade s článkom 33 nariadenia (GDPR).

11 Kontaktujte nás

11.1 Ak máte akékoľvek otázky, pošlite nám ich písomne na adresu: AENO, ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, alebo sa obráťte na Podporu. Aby sme sa mohli efektívne zaoberať vaším dotazom, citujte prosím tieto Zásady ochrany osobných údajov. Budeme sa snažiť odpovedať vám do 30 dní od prijatia žiadosti.

11.2 Všetka korešpondencia, ktorú od vás dostaneme (písomné alebo elektronické dopyty), je klasifikovaná ako informácia s obmedzeným prístupom a nesmie byť zverejnená bez vášho písomného súhlasu. Osobné údaje a ďalšie informácie o vás nesmú byť bez vášho súhlasu použité na žiadny iný účel, než je odpoveď na otázku, s výnimkou prípadov, keď to výslovne stanovuje zákon.

11.3 E-mailová adresa nášho DPO je info@aeno.com